Wo­ning­cor­po­ra­ties wil­len 30.000 so­ci­a­le huur­wo­nin­gen bou­wen in de re­gio Rot­ter­dam

Publicatiedatum: 08-03-2022

Maas­del­ta slaat sa­men met de 22 cor­po­ra­ties in Maas­koe­pel de han­den in­een om het op­lo­pen­de wo­ning­te­kort in de re­gio Rot­ter­dam krach­tig aan te pak­ken. On­der de vlag 'Ge­woon Wo­nen' pre­sen­teer­den zij op maan­dag 7 maart 2022 een ma­ni­fest en voe­ren zij van­af nu cam­pag­ne. De wo­ning­cor­po­ra­ties staan klaar om de ko­men­de tien jaar ten­min­ste 30.000 so­ci­a­le huur­wo­nin­gen te re­a­li­se­ren, door nieuw­bouw of trans­for­ma­tie. Zij roe­pen ge­meen­ten op om hen te hel­pen dit mo­ge­lijk te ma­ken.

De re­a­li­sa­tie van 30.000 so­ci­a­le huur­wo­nin­gen is no­dig om de groei­en­de be­hoef­te aan so­ci­a­le wo­nin­gen op te van­gen. Net als de rest van Ne­der­land kampt ook de re­gio Rot­ter­dam met een fors wo­ning­te­kort. In de af­ge­lo­pen vijf jaar hal­veer­de de kans om aan een so­ci­a­le huur­wo­ning te ko­men. Het aan­tal in­ge­schre­ven wo­ning­zoe­ken­den steeg met 56%, ter­wijl het aan­tal ver­hu­rin­gen daal­de met 20%. Op aan­ge­bo­den wo­nin­gen ko­men hon­der­den re­ac­ties bin­nen.

An­ne­ma­rie­ke van Et­tin­ger, di­rec­teur Maas­koe­pel: "De wo­ning­nood is in de laat­ste ja­ren uit­ge­groeid tot één van de groot­ste maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men. Bij­na da­ge­lijks zien we be­rich­ten in de me­dia over men­sen die geen kant meer op kun­nen op de over­ver­hit­te wo­ning­markt." Huur­ders en wo­ning­zoe­ken­den gin­gen vo­rig jaar in het he­le land de straat op om te pro­tes­te­ren te­gen het woon­be­leid, zo­als in ok­to­ber tij­dens de Woon­op­stand in Rot­ter­dam. "Daar wa­ren wij als cor­po­ra­ties ook bij, om wo­ning­zoe­ken­den een hart on­der de riem te ste­ken."

Ge­woon wo­nen
Ie­der­een moet 'ge­woon' kun­nen 'wo­nen' en om dat mo­ge­lijk te ma­ken staan we met el­kaar voor een enor­me uit­da­ging. Als we niets doen dreigt er in de he­le re­gio Rot­ter­dam over tien jaar een te­kort van ruim 72.000 wo­nin­gen. Dat zijn koop- en huur­wo­nin­gen in al­le prijs­klas­sen die er bij moe­ten ko­men. De cor­po­ra­ties zien di­ver­se mo­ge­lijk­he­den. "Be­hal­ve het re­a­li­se­ren van nieuw­bouw­wo­nin­gen kun­nen we tij­de­lij­ke wo­nin­gen neer­zet­ten," zegt Van Et­tin­ger. "Of be­staan­de ge­bou­wen op­ho­gen met ex­tra woon­ver­die­pin­gen, ver­dich­ten in de stad en leeg­staan­de kan­to­ren trans­for­me­ren tot wo­nin­gen."

Wo­ning­cor­po­ra­ties en ge­meen­ten zijn na­tuur­lij­ke bond­ge­no­ten, al meer dan 100 jaar
Ge­meen­ten heb­ben ons no­dig voor be­taal­ba­re wo­nin­gen en leef­ba­re wij­ken. En wij heb­ben ge­meen­ten no­dig voor vol­doen­de bouw­lo­ca­ties, plan­ca­pa­ci­teit en om te kun­nen ver­dich­ten. Wij wil­len dat ge­meen­ten bij nieuw­bouw­pro­jec­ten de eis stel­len dat er mi­ni­maal 30% so­ci­a­le wo­nin­gen ko­men. En dat cor­po­ra­ties die gaan bou­wen. Ook een pas­sen­de grond­prijs is nood­za­ke­lijk. Tem­po kan wor­den be­reikt door min­der re­gels en snel­le­re pro­ce­du­res. La­ten we sa­men kij­ken naar wat wél kan! Want het kan ge­woon slim­mer, snel­ler en be­ter.

Meer ruim­te om ver­ant­woord te in­ves­te­ren
Door het af­schaf­fen van de ver­huur­der­hef­fing heb­ben we als wo­ning­cor­po­ra­ties meer ruim­te om te in­ves­te­ren. Maar de op­ga­ven zijn groot, ze­ker in de re­gio Rot­ter­dam. Daar­om moe­ten we heel goed kij­ken hoe we ons geld ver­ant­woord uit­ge­ven. Be­hal­ve nieuw­bouw van so­ci­a­le huur­wo­nin­gen staan we voor de enor­me uit­da­ging om al­le wo­nin­gen te ver­duur­za­men en ga­s­loos te ma­ken. Ook dat kost geld. In­mid­dels is er een re­geer­ak­koord met rui­me aan­dacht voor volks­huis­ves­ting en zelfs een spe­ci­a­le mi­nis­ter. Van Et­tin­ger: "De ur­gen­tie van de woon­cri­sis is door­ge­dron­gen, de stem van huur­ders en wo­ning­zoe­ken­den is ge­hoord. Ie­der­een moet in on­ze re­gio ge­woon kun­nen wo­nen. Daar­om moe­ten we nu sa­men aan­pak­ken en door­pak­ken!"

Voor meer in­for­ma­tie kijkt u op htt­ps://ge­woon­wo­nen.nu/.

 

Deel deze pagina