Nis­se­waard gaat de strijd aan in het NK Te­gel­wip­pen

Publicatiedatum: 27-04-2021

Voor het twee­de jaar op en rij wordt het jaar­lijk­se NK Te­gel­wip­pen ge­or­ga­ni­seerd. Dit jaar doet ook Maas­del­ta mee, sa­men met de Leeuw van Put­ten, Woon­bron en ge­meen­te Nis­se­waard. On­ze ge­meen­te gaat de strijd aan te­gen ge­meen­te Schie­dam: wie haalt de mees­te te­gels uit de stad en ver­vangt de­ze voor groen? De com­pe­ti­tie duurt tot 30 sep­tem­ber 2021.

Het NK Te­gel­wip­pen vindt plaats in ten­min­ste twin­tig ge­meen­ten. Over­al wor­den te­gels ver­van­gen voor groen om zo wa­ter­over­last te voor­ko­men, koel­te te bie­den in tij­den van hit­te, wa­ter vast te hou­den bij droog­te en de leef­ruim­te voor plan­ten en die­ren te ver­gro­ten. Bo­ven­dien is om­ge­ven wor­den door groen pret­tig en goed voor de ge­moeds­toe­stand.

Op 31 maart ga­ven wet­hou­der Jan Wil­lem Mij­nans en wet­hou­der Igor Bal het start­sein voor het Te­gel­wip­pen op de Per­zik­gaard in Spij­ke­nis­se.

Een groen Ne­der­land be­gint in je ei­gen tuin
De com­pe­ti­tie maakt deel uit van een reeks ac­ti­vi­tei­ten die de ko­men­de twee jaar plaats­vin­den en wor­den ge­or­ga­ni­seerd door een groot aan­tal groe­ne or­ga­ni­sa­ties. On­der het mot­to ‘Een groen Ne­der­land be­gint in je ei­gen tuin’ slaan zij de han­den in­een om de Ne­der­land­se tui­nen kli­maat­be­sten­di­ger te ma­ken en de bi­o­di­ver­si­teit te be­vor­de­ren, sa­men met be­wo­ners.

Wint Nis­se­waard dit jaar de Gou­den Te­gel?
De ge­meen­te die de mees­te te­gels per in­wo­ner wipt wint de pres­ti­gi­eu­ze Gou­den Te­gel. Ook ac­tie­ve be­wo­ners die hun (ge­vel)tuin trans­for­me­ren ma­ken kans op een prijs: el­ke maand wordt door een vak­ju­ry de Wip­per van de Maand uit­ge­ko­zen. Al de­ze Wip­pers zijn ge­no­mi­neerd voor de gro­te pu­blieks­prijs die be­gin ok­to­ber wordt uit­ge­reikt.

“De ri­va­li­teit tus­sen ge­meen­ten is na­tuur­lijk leuk, maar we doen het uit­ein­de­lijk om heel Ne­der­land zo groen mo­ge­lijk te ma­ken. Wip­pen is be­lang­rij­ker dan win­nen". Eva Braaks­ma (Frank Lee), me­de-ini­ti­a­tief­ne­mer van het NK Te­gel­wip­pen

95.000 stoep­te­gels ge­wipt in 2020
In 2020 was de eer­ste edi­tie van het NK Te­gel­wip­pen, waar­bij Am­ster­dam en Rot­ter­dam de strijd aan­gin­gen. Be­wo­ners sta­ken mas­saal de han­den uit de mou­wen. Zo’n 95.000 (stoep)te­gels wer­den ver­ruild voor gras, bloem­per­ken en ge­vel­tui­nen. De wed­strijd heeft dus een hec­ta­re aan groen op­ge­le­verd: dat is meer dan het voet­bal­veld van de Johan Cruijff Are­nA of van De Kuip.

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden