Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Maasdelta blij met resultaten Visitatie 2022

Maasdelta blij met resultaten Visitatie 2022

Leestijd: 3 min

Maasdelta heeft in 2022 een onderzoek laten uitvoeren naar haar maatschappelijke prestaties in de periode van 2018 tot en met 2021. Daaruit blijkt dat Maasdelta een missie gedreven corporatie en netwerkorganisatie is met hart voor de klant. Weer een mooie verbetering ten opzichte van vorige keer. Dit onderzoek - ook wel maatschappelijke visitatie genoemd - laat Maasdelta een keer per 4 jaar uitvoeren. Deze keer zijn we door Cognitum gevisiteerd.

“De afgelopen vier jaar hebben wij hard gewerkt om onze prestaties te verbeteren”, legt René de Groot uit. “Wij hebben vooral hard gewerkt aan de communicatie en beleidsvoorbereiding met onze belanghouders en aan de efficiency en cultuur van Maasdelta. Ik ben blij en trots dat deze verbeteringen tot uiting komen in het nieuwe rapport. Onze belanghouders herkennen de verbeteringen. Ook zij zien dat de klant en andere belanghouders meer centraal staan in onze organisatie.”

Maasdelta is een missie gedreven organisatie met hart voor de klant
In 2018 werd Maasdelta omschreven als een betrouwbare gespreks- en samenwerkingspartner op lokaal niveau. “In 2022 worden we omschreven als een missie gedreven corporatie, een netwerkorganisatie met hart voor de klant en een veerkrachtige en lerende organisatie”, vertelt René. “De interne professionele besturing en de prestaties naar vermogen blijken goed te zijn. Maasdelta is en blijft financieel solide. De relatie tussen bestuur en de Raad van Commissarissen is ook goed en opbouwend kritisch. De cijfers en uitleg van Cognitum, geven mij meer dan voldoende vertrouwen en houvast voor de toekomst. Ik ga met een goed gevoel de komende vier jaar in.”

Waarom is Maasdelta een missie gedreven organisatie volgens de visitatiecommissie?
De missie van Maasdelta is concreet en duidelijk en geeft richting en inspiratie. Alle sleutelbegrippen uit de missie worden in het nieuwe ondernemingsplan omschreven. De titel van het ondernemingsplan “Samen bouwen aan een duurzaam thuis” is volgens de commissie een zeer treffende typering van Maasdelta. Uit de missie blijkt duidelijk dat Maasdelta werkt voor mensen die ergens anders niet terecht kunnen op de woningmarkt. 

Maasdelta is een netwerkorganisatie met hart voor de klant 
Bij Maasdelta staan onze klanten centraal. Samenwerking zit in onze genen. We zijn blij dat dit door de commissie wordt herkend. Maasdelta is zich ervan bewust, dat de meeste doelen alleen haalbaar zijn met de inzet van andere organisaties en de huurders. Op veel terreinen is dat zichtbaar en zijn de samenwerkingen succesvol. de commissie omschrijft ons als een knooppuntbedrijf op het gebied van wonen. Wij omschrijven dit zelf als volgt: “Het bieden van een plek waar men zich veilig en op zijn gemak voelt. Dit kunnen we alleen bereiken door samen te werken”. 

Verbeteragenda voor de toekomst
Maasdelta is en blijft een lerende organisatie. Daarom heeft René de Groot om een verbeteragenda voor de toekomst gevraagd. “Cognitum heeft bij onze belanghouders onderzocht wat voor Maasdelta een stimulans is voor de komende vier jaar. Zo wil Maasdelta de klant centraal blijven stellen. We gaan samen met belanghouders kijken waar procesverbeteringen mogelijk zijn. Ook werken we de komende jaren uit wat we verder op de woningmarkt kunnen betekenen. We doen dit in het bijzonder voor de kwetsbare mensen die in onze woningen wonen”, aldus René.

Lees hier het Visitatierapport en de Bestuurlijke reactie.