Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Succesvolle samenwerking gemeente Maassluis, woningcorporatie en huurders bij prestatieafspraken

Succesvolle samenwerking gemeente Maassluis, woningcorporatie en huurders bij prestatieafspraken

Leestijd: 3 min

Op 1 december 2016 hebben de bestuurders van de gemeente Maassluis, woningcorporatie Maasdelta Maassluis en Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) het prestatiekader voor de periode 2016-2020 en de presentatieafspraken 2017 voor Maassluis ondertekend. De partijen zijn het er over eens dat het een constructief traject geweest is.

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken elk jaar met elkaar afspraken over de prestaties die ze samen gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In het prestatiekader voor Maassluis hebben de gemeente, Maasdelta en VBBM vastgesteld welke doelen zij samen voor de periode 2016-2020 afspreken. Hiertoe zijn de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente en het Ondernemingsplan 2016-2020 van Maasdelta als uitgangspunt genomen. Elk jaar leggen de partijen tijdens het najaarsoverleg de prestatieafspraken voor het komende jaar vast en brengen zij tijdens het voorjaarsoverleg verslag uit van hun activiteiten.

Sociale woningvoorraad op peil houden
De gemeente, Maasdelta en VBBM zijn het met elkaar eens dat er in Maassluis voldoende en betaalbare woningen met een passende kwaliteit moeten zijn voor mensen met een smallere beurs. Een belangrijk thema in de prestatieafspraken is dan ook het onderzoeken van de mogelijkheden om de sociale woningvoorraad in Maassluis op peil te houden. Dit door een gericht doorstromingsbeleid, onderzoek naar mogelijke locaties voor extra sociale woningbouw, streefhuurbeleid (meer woningen tegen een lagere huurprijs aanbieden) en het evalueren van het verkoopbeleid van Maasdelta.

Aanpak schaarse woningen
Aandacht is er ook voor de schaarse hoeveelheid jongerenwoningen en eengezinswoningen in Maassluis. Jongeren en gezinnen krijgen voorrang op de voor hen geschikte woningen in de markt.

Daarnaast verhuurt Maasdelta vanaf januari 2017 maximaal 20 woningen extra met een huur boven de jongerengrens aan woningzoekenden tot 23 jaar uit Maassluis. Hiertoe verlaagt Maasdelta tijdelijk de huur van deze woningen, totdat de huurders de leeftijd van 23 jaar bereiken. Vanaf dat moment gaan zij de marktconforme huurprijs betalen.

De gemeente, VBBM en Maasdelta starten in 2017 ook een onderzoek naar de woonwensen van ouderen op het gebied van langer zelfstandig wonen. Welke behoeften hebben zij voor wat betreft geschikt en verzorgd wonen en welke voorzieningen moeten voor hen in de omgeving bereikbaar zijn?

Overige thema’s
In het prestatiekader zijn verder de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid, woningonderhoud, nieuwbouw en gebiedsaanpak opgenomen. Zo onderzoekt Maasdelta de mogelijkheden om haar bestaande woningen in 2021 van een gemiddeld energielabel ‘B’ te voorzien en wordt in Sluispolder-West een pilot uitgevoerd om ‘nul op de meter’ woningen te bouwen. In het kader van leefbaarheid werken de gemeente, VBBM en Maasdelta samen aan een schone, hele en veilige woonomgeving en aan het hulp bieden ‘achter de voordeur’ waar mensen dat nodig hebben. Op het gebied van woningonderhoud is afgesproken dat Maasdelta een kwart meer, dan in voorgaande jaren, investeert in de modernisering van keukens, toiletten en badkamers. Verder gaan Maasdelta en de gemeente volgens de afspraken verder met de herstructurering- en nieuwbouwprojecten die al in uitvoering zijn, zoals Sluispolder-West en Het Balkon van Maassluis. 

U kunt hier het document Prestatiekader Sociale Huisvesting Maassluis 2016-2020 en Prestatieafspraken 2017 bekijken.