Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Prestatieafspraken tussen gemeente Hellevoetsluis, Maasdelta en huurders

Prestatieafspraken tussen gemeente Hellevoetsluis, Maasdelta en huurders

Leestijd: 3 min

De gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta en huurdersvereniging ‘De Koepel’ hebben op het gebied van volkshuisvesting in een prestatiekader gezamenlijk doelen afgesproken voor de periode 2017-2021. En zij hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2017. Op 5 december tekenden twee wethouders en de bestuurders van Maasdelta en De Koepel de afspraken.

De gemeente Hellevoetsluis en Maasdelta Groep hebben inmiddels een traditie met het maken van prestatieafspraken. Het is nu voor het eerst dat drie partijen gezamenlijk afspraken maken over de volkshuisvestelijke opgaven en hun prestaties. Gedurende het jaar monitoren de partijen de gemaakte afspraken. Enkele punten in de afspraken betreffen de sociale woningvoorraad, betaalbare en duurzame woningen, en seniorenwoningen.

Sociale woningvoorraad op peil houden
Er moeten in Hellevoetsluis voldoende en betaalbare woningen met een passende kwaliteit zijn voor mensen met een smallere beurs. Een belangrijk thema in de prestatieafspraken is dan ook ervoor te zorgen dat de sociale woningvoorraad in Hellevoetsluis op peil blijft. Dit door een gericht doorstromingsbeleid en door meer woningen tegen een lagere huurprijs aan te bieden. Maar ook door het evalueren van het verkoopbeleid van Maasdelta.

Betaalbare en duurzame woningen
Samen streven we naar een duurzame sociale huurvoorraad. Dit moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het betaalbaar houden van de woonlasten en het verbeteren van het wooncomfort. Maasdelta doet dat onder andere door het verminderen van het gasgebruik ten opzichte van afgelopen jaren. En door isolerende en andere duurzame maatregelen toe te passen. Maasdelta gebruikt verder uitsluitend duurzaam geproduceerd hout bij de bouw van woningen.

Voldoen seniorenwoningen nog aan de eisen van de huidige tijd?
In Hellevoetsluis is er sprake van vergrijzing. Eind jaren negentig was dit al voorzien en is hierop ingespeeld. Er zijn sinds die tijd ongeveer 700 seniorenwoningen bijgekomen door nieuwbouw en verbouw. Hellevoetsluis had op 1 januari 2015 ruim 3.300 voor senioren geschikte woningen. In principe zijn er in Hellevoetsluis voldoende aanpasbare woningen. Wellicht is er wel een kwaliteitsslag nodig om op de toekomstige woningbehoefte van senioren voor wat betreft 'verzorgd wonen' te kunnen inspelen.

Overige thema's
In het prestatiekader zijn verder de thema's huisvesting kwetsbare doelgroepen, leefbaarheid en betaalbaarheid opgenomen. Zo stellen zowel de gemeente Hellevoetsluis als Maasdelta jaarlijks een budget beschikbaar aan leefbaarheid in wijken en buurten. Dit geld wordt onder andere besteed aan buurtaanpakken, beheer van bestaande ontmoetingsruimten, buurtbemiddeling en wijkbeheer. De gezamenlijke leefbaarheidsagenda wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de tweejaarlijkse bewonersenquête, de leefbaarheidsmonitor.

Klik hier om het document 'Prestatieafspraken Hellevoetsluis 2017 tot en met 2021' te bekijken.