Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard ondertekenen prestatieafspraken 2022 en verder

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard ondertekenen prestatieafspraken 2022 en verder

Leestijd: 3 min

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben maandag 6 december de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor de woningbouwafspraken, duurzaamheid, betaalbaarheid en het sociaal domein.

Maar liefst tien partijen – woningcorporaties: De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties: Huurdersvereniging LvP, Huurdersvereniging Bernisse, Stichting Huurdersraad Spijkenisse, Concernparticipatieraad Woonbron, De Samenwerking en gemeente Nissewaard – hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken.

Wethouder Jan-Willem Mijnans: “In een tijd van woningnood en van een grote verduurzamingsopgave, is het des te belangrijker om heldere afspraken met elkaar te maken. Al jarenlang verloopt dit proces in Nissewaard goed en weten de partijen elkaar goed te vinden. Mijn complimenten daarvoor aan alle betrokkenen, maar met name aan de bestuursleden van de huurdersorganisaties, die dit op vrijwillige basis doen.”

Voldoende betaalbare sociale woningen
Gemeente en corporaties hebben afspraken gemaakt over het op peil houden van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. Ook in meerdere nieuwbouwplannen komt daarom sociale woningbouw terug. Op het gebied van betaalbaarheid volgen de corporaties het Sociaal Huurakkoord, dat door de huurdersbelangenbehartiger Woonbond en woningcorporatiekoepel Aedes is gesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat de huren gemiddeld niet meer stijgen dan het inflatiepercentage.

Een toekomstbestendig sociaal domein
Het sociaal domein is het meest uitgebreide thema uit de prestatieafspraken. De partijen willen, samen met de zorgsector, zorgen voor meer passende woningen en goede begeleiding voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij hoort ook dat de maatschappelijke opvang en de doorstroming uit beschermd wonen beter op gang komt. Daarnaast is er aandacht voor gezinnen met financiële problemen. Corporaties en gemeente doen veel aan preventie en het terugdringen van deze problematiek. Binnen Thuis in de Wijk focussen de partijen op een centraal toegangspunt voor iedereen die zorg- of andere hulpvragen heeft.

Leefbaarheid
Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten.

Duurzaamheid
De afspraken op het gebied van duurzaamheid worden voortgezet. Het gaat dan over energiebesparing en circulariteit. De partijen zetten in op kennisdeling en gezamenlijke communicatie, maar ook op concrete pilots, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Het gaat dan om hoe de partijen woningen en openbare ruimte moeten aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering, zoals temperatuurstijging, droogte, meer extreme neerslag en wateroverlast. Een voorbeeld is de afspraak over een maximaal bestratingspercentage van ‘corporatie-tuinen’. De gemeente tracht duurzaamheid zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen van particuliere woningeigenaren.

Bekijk de Prestatieafspraken Nissewaard 2022